Privacy Statement Nationale COPD Challenge

Algemene gegevens
Statutaire naam: Bas van de Goor Foundation
Vestigingsplaats, post- en bezoekadres: Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem
Telefoon: 026 4834197
E-mail: info@bvdgf.org

Toepassing Privacy statement
Dit Privacy statement is van toepassing op:
- Alle verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens), van donateurs, giftgevers, deelnemers, relaties en (medische) vrijwilligers.
- Informatie/data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Bas van de Goor Foundation.

Wat is een persoonsgegeven
Informatie die direct of indirect te herleiden is naar een natuurlijk persoon is een persoonsgegeven.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
Wij van de Bas van de Goor Foundation zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vinden een zorgvuldige omgang met deze gegevens daarom zeer belangrijk. Dit houdt onder andere in dat wij vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Wij zullen verdere beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang te beschermen. Op het moment dat wij je gegevens niet meer voor onze werkzaamheden nodig hebben, zullen wij deze verwijderen.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens:
-Toestemming.
-Uitvoering van een overeenkomst.
-Wettelijke verplichting.
-Het beschermen van vitale belangen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
In opdracht van het Longfonds, Move2Improve en AstraZeneca organiseren wij de Nationale COPD Challenge. Om onze opdracht uit te kunnen voeren leggen wij contact- en persoonsgegevens vast. Met deze gegevens brengen we in kaart hoeveel mensen met COPD we in beweging brengen. Door middel dataverzameling en onderzoek meet een externe partij (Radbout UMC) wat voor effect dit op hun leven met COPD heeft. Wij doen dit in lijn met de kwaliteitseisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verzameld Wij verzamelen gegevens bij:
- Het registreren op onze website.
- Het inschrijven op onze nieuwsbrief.
- Het deelnemen aan diverse evenementen en of onderzoeken.
- Het doen van een donatie/gift.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij
Wij leggen je gegevens alleen vast wanneer dit strikt noodzakelijk is. Alleen relevante gegevens worden door ons vastgelegd.

A) Deelnemer
Ben je een deelnemer van één van onze evenementen, dan leggen wij de hiernavolgende persoonsgegevens vast:
- Naam, adres en woonplaats
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Medische gegevens
- Overige benodigde gegevens voor deelname aan het desbetreffende evenement

B) Donateur
Ben je een donateur, dan leggen wij alleen je naam en financiële gegevens vast. Ben je zowel deelnemer als donateur dan zullen alle onder A en B genoemde persoonsgegevens worden vastgelegd.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens bij aanmelding voor de Nationale COPD Challenge via het aanmeldformulier www.nationalecopdchallenge.nl. Deze gegevens worden opgeslagen in een online platform Plan je Event, dat toegankelijk is voor de Bas van de Goor Foundation en de organisator de desbetreffende challenge. Deelnemers worden via de e-mail geïnformeerd over het project, de voortgang en met informatiefilmpjes over gezondheid en gedrag. Bij toestemming voor deelname aan onderzoek ontvangt de deelnemer een mail van de externe partij (Radboud UMC), die het onderzoek uitvoert. Tevens verzamelen we gegevens bij registratie voor het ontvangen van de (email) nieuwsbrief, het opvragen van informatie, een vraag of reactie op onze website.

Medische gegevens
Om deel te kunnen nemen aan de Nationale COPD challenge, dienen alle deelnemers naast persoonsgegevens ook relevante medische gegevens aan te leveren. Deze gegevens hebben wij nodig om het welzijn van alle deelnemers te kunnen waarborgen en een goed verloop van de NCC na te kunnen streven. De verantwoordelijke organisator van de lokale COPD Challenge kan de gegevens alleen inzien door in te loggen op de online tool van de BvdGF door middel van een door hem zelf geïnitieerd wachtwoord. Op hem is het medisch beroepsgeheim/beroepscode van toepassing.

Het informeren over activiteiten
Wij houden onze donateurs, giftgevers, deelnemers, relaties en (medische) vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten via onze website en via e-mail.

Het uitvoeren van evenementen en reizen Wij leggen gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen en reizen. Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen, vragen wij alleen relevante gezondheidsgegevens op. Deze gegevens worden alleen met de verantwoordelijke zorgverlener gedeeld. Voor de verwerking van deze gegevens voor bovenstaande doeleinden, dien je ons uitdrukkelijke toestemming te geven.

Social media advertentiemogelijkheden
Om posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media- platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter. Dit doen wij echter niet gericht maar op basis van algemene criteria die bij onze doelgroep passen.

Hoe beveiligen wij gegevens
Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft de Bas van de Goor Foundation al een aantal fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Gegevens van donateurs, giftgevers, deelnemers en (medische) vrijwilligers, worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij gegevens
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken. Voor financiële gegevens schrijft de belastingdienst een bewaartermijn van 7 jaar voor.

Inschakelen van derden
Wij schakelen bij de uitvoering van ons dienstverlening in bepaalde gevallen derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers zullen wij overeenkomsten sluiten waarin wij dit expliciet opnemen.

Alle donaties verlopen via iDeal of Molly (creditcard of PayPal). Het is ook mogelijk om ons via de VriendenLoterij te steunen.

Je rechten ten aanzien van persoonsgegevens, waaronder het recht om bezwaar te maken Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt zonder kosten inzage krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt ook je eigen gegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn. Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post of SMS toesturen.

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te verwijderen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

Je kunt je rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Je rechten kun je uitoefenen door te mailen naar het e-mailadres: info@bvdgf.org, of te bellen naar het telefoonnummer: 026-4834197 of een brief te sturen aan: Bas van de Goor Foundation, Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem. Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij echter buiten behandeling laten.

E-mail
Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Voor vragen over onze privacy statement kun je contact met ons opnemen. E-mail: info@bvdgf.org Telefoonnummer: 026 4834197 Postadres: Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem De Bas van de Goor Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Omdat wij op dit moment druk bezig zijn volledig AVG compliant te worden, raden wij je aan dit Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: mei 2020